Проекти

DSCI0023

Участие в добрата пракика „ЗАНАЯТИТЕ В УЧИЛИЩЕ“ – заимствана от Занаятчийския съвет на Ирландия в рамките на изпълнение на ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ЗАНАЯТЧИЙСКИЯ СЕКТОР /INNOCRAFTS/“ 1019R4, финансиран по програма INTERREG IVC, сфера на влияние „Проект с регионално значение“, приоритетна ос „Иновации и икономика на знанието“.


ПРОЕКТ BG051PO0013.1.06  „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз