Съвет „Твоят час“

Съвета към „Твоя час“ е със следния състав:

  1. Председател: Надежда Борисовна Пенева – педагог специалист
  2. Секретар: Станка Николова Вангелова – неправителствена организация
  3. Членове:
    1. Иванка Димитрова Здравкова – родител член на УН
    2. Дарина Лщбомирова Лефтерова – родител член на УН
    3. Татяна Тонева – представител на Община Бургас