Външно оцeняване

ЗАПОВЕД № РД09-1222/28.08.2015 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2014/2015 година

Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година

Упътване за кандидатстване след завършен 7 клас и успешно положени изпити. – Упътване

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища, утвърден със Заповед № РД 09-388/30.03.2015 г. на министъра на образованието и науката и съгласуван на основание чл. 25, ал. 5 от Закона за професионалното образование и обучение и чл. 49, ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

Изпитни теми от предходни години