Документи и графици

 

за учебната 2018/2019 година

седмична програма 1-4 клас

седмична програма 5-7 клас

правила и график за самостоятелна форма

график дежурство учители ЦДО

график дежурство учители

график за извършване на консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация

график за извършване на консултиране на ученици

график класни и контролни начален курс

дневен режим

график класни и контролни прогимназиален курс

Годишен план т.3

УУП

Учебни програми

Правилник за дейността на ОУ“Иван Вазов “ гр.Бургас , кв.Банево

 

Протокол № 2

Административни услуги

Лого

Инфо 153 – дубликати

Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас

Инфо 138 – приемане и преместване

Инфо – валидиране на компетентностите

ЗАЯВЛЕНИЕ

декл.инф.съгласие родител

1 клас – ЗАЯВЛЕНИЕ